Polityka informacyjna

Założenia Polityki informacyjnej Banku Spółdzielczego w Bieżuniu

§ 1

1. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Bieżuniu, zwanego dalej Bankiem określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.
2. Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:
1) Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
2) opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
3) zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami;
4) opis systemów raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka;
5) przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka;
6) Zasady ustalania (Politykę) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.
7) Informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania stanowisk kierowniczych w podziale na stałe i zmienne z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie.
8) Wartość płatności związanych z zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby.
9) Informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości
10) Informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku.
3. Informacje wymagane przez Rekomendację „P” w zakresie:
a) roli i zakresu odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych jednostek funkcjonalnych i biznesowych,
b) działalności w zakresie pozyskiwania finansowania,
c) stopnia, w jakim funkcje skarbowe oraz zarządzanie ryzykiem płynności są scentralizowane bądź zdecentralizowane,
d) w przypadku zrzeszonego banku spółdzielczego, funkcjonowania w ramach zrzeszenia.
e) rozmiar i skład nadwyżki płynności banku,
f) wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia oceny kredytowej banku,
g) normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w działalności banków obowiązujące w danej jurysdykcji.
h) lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie skumulowane luki płynności,
i) w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku zrzeszającego, dodatkowe zabezpieczenie płynności w ramach zrzeszenia.
j) aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje,
k) dywersyfikację źródeł finansowania banku,
l) inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności,
m) pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności, łącznie z dodatkowymi wskaźnikami, dla których bank nie ujawnia danych,
n) wyjaśnienie, w jaki sposób ryzyko płynności rynku (produktu) jest odzwierciedlone w systemie zarządzania płynnością płatniczą banku,
o) wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,
p) opis modelowanych scenariuszy testów warunków skrajnych,
q) wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia wyniki testów warunków skrajnych,
r) politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,
s) ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności w obrębie jednostek grupy lub, w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych i banku zrzeszającego, w obrębie zrzeszenia,
t) częstotliwość i rodzaj wewnętrznej sprawozdawczości w zakresie płynności – Instrukcja SIZ.
4. Dodatkowe informacje wymagane przez Rozporządzenie 575/2013 UE, nie ujęte w Uchwale 385/2008 KNF:
a) Zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej (Regulamin działania Zarządu, Regulamin działania Rady Nadzorczej) zawierające politykę rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej oraz strategię w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego,
b) utworzenie przez instytucję oddzielnego Stanowiska ds. ryzyka, regulaminu Komitetu Kredytowego itp.,
c) Bufory kapitałowe (art. 440),
d) Wskaźnik dźwigni finansowej (art. 451).
5. Informacje wymagane przez Ustawę o Ochronie Danych, o prawach osób, których dane są przetwarzane przez Bank.
6. Informacje wymagane przez Ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
7. inne informacje określone w załączniku nr 1 do Instrukcji sporządzania i ogłaszania informacji o charakterze ilościowym i jakościowym w sprawie adekwatności kapitałowej.
1. Zakres informacji wymienionych w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2.
2. Informacje wymienione w ust. 2 podlegają weryfikacji przez Głównego Księgowego na zasadach określonych w § 2 niniejszej Polityki.
3. Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie Przedstawicieli.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane wszystkim zainteresowanych w formie papierowej w Centrali Banku w Bieżuniu, ul. Zamojskiego, w pokoju Głównego Księgowego w godzinach 9,00-14,00

§ 2

1. Polityka informacyjna jest weryfikowana, co najmniej raz w roku, w terminie do 30 grudnia przez Radę Nadzorczą.
2. Stanowisko ds. zgodności i kontroli wewnętrznej przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej, w terminie do końca grudnia każdego roku.
3. Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany oraz weryfikację Polityki informacyjnej,

§ 3

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej.

§ 4

Niniejsza Polityka informacyjna podlega ujawnieniu na stronie internetowej Banku.