Reklamacje, skargi

Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Bieżuniu

Ogólne zasady wnoszenia reklamacji

 1. Bank przy rozpatrywaniu reklamacji kieruje się zasadą rzetelności, wnikliwości i obiektywizmu przy poszanowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa i w możliwie najkrótszych terminach.
 2. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wnoszenie reklamacji

 1. Klient może składać reklamację w siedzibie Banku lub  w każdej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta.
 2. Klient składa reklamację w formie pisemnej osobiście za pośrednictwem poczty, posłańca lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: centrala@bsbiezun.sgb.pl.
 3. W celu rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien zgłosić reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
 4. Klient może złożyć reklamację przez pełnomocnika (w tym użytkowania karty).
 5. Na żądanie Klienta placówka Banku przekazuje potwierdzenie przyjęcia reklamacji w sposób uzgodniony z Klientem.
 6. Pismo reklamacyjne powinno być złożone w formie pisemnej, w sposób umożliwiający Bankowi rozpoznanie sprawy, tj. zawierać  dane adresowe, datę złożenia reklamacji, zwięzły i krótki opis stanu faktycznego z oznaczeniem daty i miejsca dokonania czynności podlegającej reklamowaniu oraz  jasno wyartykułowane zastrzeżenia (zarzuty Klienta).

Rozpatrywanie reklamacji

 1. Bank rozpatruje reklamację złożoną zgodnie z obowiązującymi wymogami bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni od daty wpływu reklamacji do Banku.
 2. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje klienta o przyczynie opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi. W tym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji przez Bank i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 90 dni.

Udzielenie odpowiedzi

 1. Bank udziela odpowiedzi na  złożoną  reklamację  w formie pisemnej.
 2. Bank wysyła korespondencyjnie na ostatnio podany Bankowi przez Klienta adres korespondencyjny.
 3. W przypadku sporu z Bankiem Klient będący konsumentem może skorzystać z instytucji Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związków Banków Polskich, o ile wartość sporu nie jest wyższa niż 8.000 złotych, złożyć zapis do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Bankowego, wystąpić z powództwem do Sądu Powszechnego.